Δηλωση Απορρητου

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για το ιατρείο μας, «Your Smile Orthodontics», η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των υπηρεσιών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από το ίδιο το ιατρείο μας, όσο και από τρίτους που ενδεχομένως επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του ιατρείου μας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Το ιατρείο, «Your Smile Orthodontics», με έδρα στην Κηφισιά, οδός Μενάνδρου 4, email: info@yoursmile.gr, τηλ: +30 210 8089569, website: www.yoursmile.gr, ενημερώνει ότι, για τους σκοπούς εκτέλεσης του έργου του προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των ασθενών και των ενδιαφερομένων για τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: mail: info@yoursmile.gr, τηλέφωνο: +30 210 8089569.

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας και συνοψίζονται στα εξής:

Προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε εσείς, όπως:

  • Δεδομένα ταυτοποίησης & νομιμοποίησης (ονοματεπώνυμο/επωνυμία ατομικής επιχείρισης/προσωπικής εταιρίας, πατρώνυμο, ιδιότητα/επάγγελμα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμός πιστωτικής κάρτας)
  • Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
  • Δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία σας ή/και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειά σας

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Το ιατρείο μας, «Your Smile Orthodontics, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια, κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι :

(α) η διαφύλαξη ζωτικών σας συμφερόντων, όπως για παράδειγμα η παροχή οδοντιατρικής βοήθειας

(β) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής  περίθαλψης ή θεραπείας ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας

(γ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο πριν από τη σύναψη σύμβασης παροχής των υπηρεσιών μας,

(δ) η λήψη συγκατάθεσης υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις για υπηρεσίες του ιατρείου μας, την  οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε το θελήσετε επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO),

(ε) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης εννόμων συμφερόντων μας, τα οποία μπορεί να συνίστανται στην ασφάλεια προσώπων και φυσικών εγκαταστάσεων, στην IT υποστήριξη, στην υποστήριξη νομικών αξιώσεων, καθώς και στην  εν γένει οργάνωση και ανάπτυξη της δραστηριότητάς μας

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Το ιατρείο μας, «Your Smile Orthodontics, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια, κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι :

(α) η διαφύλαξη ζωτικών σας συμφερόντων, όπως για παράδειγμα η παροχή οδοντιατρικής βοήθειας

(β) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής  περίθαλψης ή θεραπείας ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας

(γ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο πριν από τη σύναψη σύμβασης παροχής των υπηρεσιών μας,

(δ) η λήψη συγκατάθεσης υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις για υπηρεσίες του ιατρείου μας, την  οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε το θελήσετε επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO),

(ε) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης εννόμων συμφερόντων μας, τα οποία μπορεί να συνίστανται στην ασφάλεια προσώπων και φυσικών εγκαταστάσεων, στην IT υποστήριξη, στην υποστήριξη νομικών αξιώσεων, καθώς και στην  εν γένει οργάνωση και ανάπτυξη της δραστηριότητάς μας

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

  • Για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών σε εσάς και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.

Από την μεταξύ μας συμβατική σχέση και ήδη από τις προσυμβατικές ενέργειες, αντλούμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη της συμβατικής μας σχέσης, όπως για παράδειγμα : τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε στη ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας. Μέσω της ιστοσελίδας μας και  συγκεκριμένα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία (π.χ. όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τον προγραμματισμό επίσκεψης στο ιατρείο μας.

  • Για την παρουσίαση και προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρονται στο ιατρείο μας.

Εφόσον ρητώς έχετε συγκατατεθεί σε αυτό, θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε στη ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας (όνομα, επώνυμο και e-mail) προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας αποστέλλουμε ενημερώσεις, στο πλαίσιο της παρουσίασης και της προώθησης των υπηρεσιών που καλύπτονται από το ιατρείο μας

  • Για την παροχή των εν γένει οδοντιατρικών υπηρεσιών του ιατρείου μας

Το ιατρείο μας παρέχει υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας και ειδικότερα υπηρεσίες ορθοδοντικής διάγνωσης και θεραπείας με τις υψηλότερες προδιαγραφές και εξειδικευμένες μεθόδους κορυφαίας ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργάζεται τα δεδομένα σας και ειδικότερα δεδομένα της υγείας σας, με σκοπό την παροχή πρωτογενούς και δευτερογενούς κλινικής αξιολόγησης και θεραπείας σας.

  • Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τη βελτιστοποίηση και την καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου μας και ως εκ τούτου ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα των επισκεπτών του ιστοτόπου μας (π.χ. ιστορικό περιήγησης). Επιπλέον, η χρήση καμερών ασφαλείας (CCTV) εξασφαλίζει την προστασία φυσικών προσώπων (ήτοι των πελατών-χρηστών των υπηρεσιών μας και του προσωπικού μας), όσο και την ασφάλεια υλικών και εγκαταστάσεων του ιατρείου μας.

  • Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τη βελτιστοποίηση και την καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου μας και ως εκ τούτου ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα των επισκεπτών του ιστοτόπου μας (π.χ. ιστορικό περιήγησης). Επιπλέον, η χρήση καμερών ασφαλείας (CCTV) εξασφαλίζει την προστασία φυσικών προσώπων (ήτοι των πελατών-χρηστών των υπηρεσιών μας και του προσωπικού μας), όσο και την ασφάλεια υλικών και εγκαταστάσεων του ιατρείου μας.

Δεδομένα που αφορούν παιδιά

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων εκτελείται με την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο. Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Το ιατρείο μας, «Your Smile Orthodontics», είναι δυνατόν να αποστείλει προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον  είναι απαραίτητο, σε συναδέλφους ιατρούς, αποκλειστικά κατόπιν ενημερώσεως σας. Επίσης, το ιατρείο συνεργάζεται με εταιρίες πληροφορικής, οι οποίες παρέχουν σχετικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων πληροφορικής και συστημάτων ασφαλείας. Κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών, οι εταιρίες πληροφορικής ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να εκτελούν πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές το ιατρείο παραμένει υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΟΧ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες [δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου].

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία διενεργείται με βάση την εκτέλεση σύμβασης, ή/και τη λήψη μέτρων με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την διέπουσα τη σύμβαση, καθώς και όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη ή αντίκρουση των νομικών αξιώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση και έως την νόμιμη παραγραφή τους. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρούνται ακόμα και για όσο χρονικό διάστημα προσδιορίζεται από λοιπές φορολογικές ή ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μας και στο μέτρο που η διάθεση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση από μέρους σας,  τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα προσωπικά δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από το ιατρείο «Your Smile Orthodontics», απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων  όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση τη συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά, όταν η επεξεργασία λαμβάνει χώρα στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης,), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν το ιατρείο και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από το ιατρείο, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσει τα δεδομένα και απευθείας σεάλλον υπεύθυνο επεξεργασίας . Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας και για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@yoursmile.gr.

Στις ως άνω περιπτώσεις θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

 Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του ιατρείου μας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι  για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλούμενες αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.

Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση σας γίνεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

To ιατρείο μας, «Your Smile Orthodontics», εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο